Activiteit
ActiviteitenRegelmatig worden activiteiten georganiseerd. Het belangrijkste daarbij zijn benefiet-avonden, rechtstreeks via uw computer. Zodra een activiteit gepland wordt laten we dat via deze website weten. Aankondigingen verneemt u ook via pagina   (Facebook 2).PlanningNiet voor niets is scholing aangegeven als eerste doel. Immers, willen we meehelpen om de situatie in de vluchtelingenkampen verbeteren, dan zal een groot deel daarvan vanuit de jeugd moeten komen. Jongeren moeten de instrumenten krijgen om zichzelf te ontplooien en daardoor beter toegerust het leven buiten de kampen aan te kunnen.


Als eerste willen we een schooltje oprichten in Ain El-Helwah waar zowel computerles (incl. internetmogelijkheid) als Engels gegeven kan worden. Immers, het viel ons op, dat in de gezinnen waar een computer staat deze niet voldoende gebruikt wordt voor educatieve doeleinden, maar voor spelletjes. Daarnaast spreekt de jeugd te weinig Engels om bij verdere studies en/of werkzaamheden, waarbij contacten zijn met buitenlanders, zich te handhaven. Zo denken we, dat er binnen niet al te veel jaren een fors aantal banen binnen de toeristische sector beschikbaar komen, waarbij voor de vervulling voldoende kennis van Engels een must is.


Om tegelijk al iets van arbeid te creëren denken we aan het opzetten van een kleinschalige reisorganisatie, die Libanon als bestemming heeft. De benodigde kennis daarvoor is reeds aanwezig in het bestuur.
Weeskinderen

 

Stichting ‘Mijn Thuis’ heeft een bestand van Palestijnse weeskinderen. Deze zijn bij de stichting aangesloten en zijn door vrijwilligers geselecteerd op basis van hun situatie. Dit houdt in dat de weeskinderen die onder de meest erbarmelijke omstandigheden verkeren bij de stichting aangesloten zijn.


Ook de kinderen die hun vader missen, worden door de stichting als wees gerekend en door de stichting geholpen. Weduwen in het kamp kunnen namelijk vaak met moeite hun kind(eren) onderhouden, aangezien zij lastig aan werk komen en zij de verantwoordelijkheid voor het huishouden dragen.Mocht u de Palestijnse weeskinderen financieel willen steunen, dan kunt u uit twee opties kiezen:


Opie 1: Weessponor


Wanneer u ervoor kiest om weesponsor te zijn dan betaalt u maandelijks een bedrag van 35 euro aan één specifiek weeskind. Het weeskind wordt door de stichting uitgekozen. Hiervoor worden o.a. de situaties van de weeskinderen die bij de stichting zijn aangesloten bekeken en wordt er gecorrespondeerd met de vrijwilligers die namens de stichting in de kampen werkzaam zijn. Op basis van de informatie die hierbij wordt opgedaan, wordt er een weeskind uitgekozen. Vervolgens krijgt u van ons een mail met daarin informatie over uitgekozen weeskind en zijn situatie. Daarbij geven wij u ook een foto van het weeskind.


Als dankbetuiging kunt u van de stichting ook een persoonlijke boodschap van het weeskind en/of moeder op cd ontvangen. Echter kan die persoonlijke boodschap wel op zich laten wachten, aangezien daarvoor een aantal Nederlandse vrijwilligers in Libanon moeten zijn om de opname te maken.Optie 2: Weesfonds


U kunt er tevens voor kiezen om een bedrag aan het weesfonds te doneren. Dit is eenmalig en u bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. Het geld van het weesfonds wordt aan een willekeurig weeskind uitbesteed (het weeskind die de hulp het hardst kan gebruiken). WEESKIND ONDERSTEUNEN


 

Media

 

Een belangrijke activiteit van de stichting is het jaarlijks uitdelen van voedselpakketten. De gelden hiervoor worden geschonken in het kader van de Ramadan.

Een pakket bevat de eerste levensbehoeften voor enkele weken voor een gezin. De kosten van een voedselpakket bedragen tussen 40 en 50 euro.

 

Wilt u een voedselpakket schenken, stort dan 40 euro op onze rekening, onder vermelding van 'voedselpakket'.                   Stichting Mijn Thuis projecten te volgen:   (Facebook 2)   https://www.youtube.com/user/MijnThuisPalestinaNL


STICHTINGIn het kort.


Over de hele wereld leven Palestijnen, deels verjaagd uit hun eigen land Palestina, deels verhuisd naar andere landen om te proberen een bestaan op te bouwen en hun familie in de vluchtelingenkampen in Syrië, Jordanië en Libanon te steunen. Al ruim 70 jaar houden zij ook de hoop op terugkeer naar hun eigen land levend. Veel families hebben zelfs nog de sleutel van het huis waaruit hun ouders of grootouders verjaagd werden. De nood onder deze vluchtelingen in vooral Libanon is groot. Er is vaak alleen geld om één kind naar school te laten gaan. De kindersterfte is groot omdat er geen geld is voor goede medische zorg. De Stichting “Mijn Thuis” wil zich inzetten voor allen in de Palestijnse vluchtelingenkampen in, in het bijzonder voor hen in Ain el-Helwah. Er moet in het kamp meer mogelijkheid tot scholing komen, waardoor vooral de jongeren hoop op een betere toekomst krijgen. Medische voorzieningen moeten uitgebreid worden, zodat geen kinderen nodeloos sterven omdat er geen geld is voor een levensreddende operatie. Kortom: de Stichting wil op een vreedzame wijze hoop bieden aan 100.000 Palestijnse vluchtelingen. Daarnaast zal gepoogd worden om in Nederland meer bekendheid te geven aan het droeve lot dat een grote generatie van Palestijnen wacht, als er niet geholpen wordt.

Sociaal Centrum "Mijn Thuis Palestina'

 

Dit sociaal centrum wordt opgericht om verschillende soorten hulp te kunnen bieden aan meer dan 150.000 vluchtelingen Het ligt net buiten Saida ( op de kaart Sidon) tussen twee vluchtelingenkampen in: El Miye we Miye en het grootste kamp in Libanon: Ain alHilweh. Alleen daar al wonen meer dan 100.000 Palestijnse en Syrische vluchtelingen, waarvan sommigen al 70 jaar.

Waarom zo'n centrum? Iedere reden daarvoor vraagt  om uitleg.  De meest simpele reden is: het creëert werk, waardoor reeds vanaf het begin meer dan 30 gezinnen een inkomen hebben.  Veel belangrijker is, dat het centrum moet gaan dienen als centrale post voor gezondheidszorg, moeder/kind-zorg en educatie. De gezondheidszorg is een enorm probleem. Voor vluchtelingen is er geen verzekering. Dat maakt een bezoek aan een ziekenhuis al moeilijk. Erger is een noodzakelijke opname. Een vluchteling moet tenminste 500 dollar meebrengen om binnen te mogen. Om dit deels te voorkomen zullen we artsen van verschillende disciplines maar vooral (co)assistenten uit Nederland vragen om als vrijwilliger tijdelijk te komen werken. Zij zullen dan in het centrum kunnen wonen, waardoor het voor hen, maar ook voor de Stichting 'Mijn Thuis' betaalbaar is. Zorg voor moeder en kind begint natuurlijk bij voorlichting en controle tijdens de zwangerschap, maar toch ook zeker daarna. Belangrijk is dan, dat een verloskundige parttime aan het centrum verbonden is. Tevens zal een baby- en kleuterbureau opgezet worden met een fulltime verpleegster. Deze verpleegster zal ook directe hulp op medisch vlak, passend binnen haar opleiding, kunnen bieden. Zoals de verhoudingen in Libanon nu liggen, mag een Palestijnse afgestudeerde arts geen zelfstandige praktijk beginnen, maar zou dit een mogelijke oplossing zijn. Als we ons richten op de toekomst, zal educatie een belangrijke poot zijn. Natuurlijk kunnen alle kinderen naar het basisonderwijs. Maar een vervolgstudie kost geld, soms veel geld. Dat is de reden, dat we proberen beurzen te verschaffen. Maar vooral voor degenen die al op zeer jeugdige leeftijd thuis moeten blijven omdat binnen het gezin er geen voldoende inkomen is om hen te laten studeren, willen we hen tenminste de mogelijkheid geven om in eerste instantie computerkunde en Engels te leren. Uitbreiding van het vakkenpakket is altijd mogelijk. Het bijspijkeren van zwakke leerlingen na school behoort uitdrukkelijk tot de mogelijkheden. Immers, nu wordt ook elders deze mogelijkheid aangeboden, maar tegen een prijs die voor de kampbewoners onmogelijk is op te brengen. Natuurlijk zal er ook van de ruimtes gebruik gemaakt worden om Koranlessen te geven. We richten ons overigens ook op volwassenen.  Aan dit initiatief zal tevens een kleine bibliotheek gekoppeld worden.

 

Binnen het centrum zijn ruimtes voor onderzoeken op divers gebied. Tenminste één daarvan moet ingericht zijn als verpleegsterspost, geschikt voor directe hulp, en daarnaast kunnen dienen voor onderzoeken door een arts. Natuurlijk zijn er ook enkele ontvangstruimtes. Hierbij moeten we natuurlijk wel denken aan multifunctioneel gebruik. Vanzelfsprekend stellen we de eis, dat alle ruimtes geschikt zijn voor gehandicapten.  We willen ook aandacht besteden aan dagbesteding op divers terrein. Dat daarbij de mogelijkheid bestaat dat vanuit deze besteding mensen komen tot betaald werk is een groot bijkomend voordeel. Zo willen we vrouwen onder bevoegde leiding leren kleding te ontwerpen en te vervaardigen. Indien dit van de grond komt zullen we met contacten in deze handel proberen voor hen een markt te creëren in België en Nederland, maar allereerst natuurlijk in de eigen leefomgeving. Dit alles in het kader van de beroemde uitspraak: “Geef geen vis, maar een hengel, waarmee men zelf vissen kan vangen.”

 

Van groot belang is het om de cohesie in de kampen te vergroten. Dit willen we binnen het centrum stimuleren door regelmatig bijeenkomsten te houden over belangrijke onderwerpen als ophaaldienst van vuilnis, buurthygiëne en rattenbestrijding, verhoudingen met lokale overheid, hoe te handelen bij ziekenhuisopname, verbetering van scholing, etc. Ter stimulatie zullen we in een kleine wijk een pilot opzetten, aan de hand waarvan we duidelijk kunnen maken hoe we zaken in het vat denken te gieten. 

 

Zoals op de plattegronden te zien is, wordt de bovenste etage deels ingericht voor de leiding van het centrum. Daartoe zullen tenminste twee personen in dienst komen. 

 

Het keldergedeelte wordt als magazijn ingericht, waarin allerlei (hulp) goederen, medicijnen en voedselpakketten voor de allerarmsten onder weduwen en wezen, zieken en gehandicapten worden opgeslagen. Indien we kunnen komen tot een vuilnisophaaldienst zal dat vanuit deze ruimte gebeuren.

 

Er zal ook een keuken worden ingericht die natuurlijk moet dienen voor het klaarmaken van maaltijden voor de stagiaires, maar vooral ook voor hen die verstoken zijn van een dagelijkse maaltijd. In het kader van gezondheidszorg zullen praktijklessen gezond koken met voorlichting gegeven worden.

Wij presenteren hiermee een buitengewoon ambitieus plan. We durven dit te doen, omdat we binnen een aantal gemeenschappen de gedrevenheid herkennen om op een dergelijke manier het leven voor een zeer grote groep vluchtelingen dragelijker te maken. De tot op heden gegeven noodhulp willen we blijven doen. Het baat immers absoluut niet, dat mensen zouden sterven, terwijl wij ons bezig houden met het realiseren van dit centrum. Anderzijds willen we via het centrum het oog  gericht houden op de toekomst en kansen scheppen worden voor een grotere groep. Samen met onze vrijwilligers, maar vooral met hulp van gulle gevers, willen we daar de komende tijd aan werken.مشروع المركز الاجتماعي المستقبلي                                                      

ING BANK :


Bankrekening NR. in Nederland 68.62.918


IBAN : NL78INGB0006862918


BIC-code : INGBNL2A


 


ABN AMRO BANK


Bankrekening NR. in Nederland 453334849


IBAN: NL95ABNA0453334849


BIC-code : ABNANL2AKvK: 17.26.26.84


Fiscaal Nummer: 8212.58.564


Mail: info@mijnthuispalstina.nl


FINANCIËLE  VERANTWOORDING  2019
Sociaal Centrum "Mijn Thuis Palestina'

Steun één van de volgende projecten:Onderhoud Palestijnse woningen in de kampen. (vanaf €100,-)


Bijdrage aan de bejaarden en de zieken. (vanaf €50,-)


Jaarlijkse bijdrage offerfeest. (vanaf €200,-)


Kleding voor feestdagen (Aid el Fitr en Aid el Adha). (weeskinderen / armen)(€35,-)


Zakat el Mal (Aalmoes) 2,5 percent  voor alle projecten


Iftaar Sa2em en Kaffaret Ramadan (vanaf €7,-)


Voedselpakketten €40,-


Hulp arme families (vanaf €100,-)


Sadakah voor armen en bejaarden